• จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ข่าวการเงินและบัญชี
  • แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (โครงการสุขาดี มีความสุข) โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (โครงการสุขาดี มีความสุข)...

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (โครงการสุขาดี มีความสุข) โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (โครงการสุขาดี มีความสุข)...

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ล่าสุด

ล่าสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร

ล่าสุด

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบการบริหารงบประมาณ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ....

ล่าสุด

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ, ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....